Hitachi Vantara Pentaho Community Wiki
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

(smile) Teste Pentaho Communiter

Name

ID

Capital

Percentage

Antonio

antonio79t

1000000

23%

Eduardo

eduardi

1000000

25%

Tuti

tuti

1000

2,5%

  • No labels